Bor du i Jämtland och ska bygga hus?
Vi hjälper dig med allt från ritningar till bygglov!

Det som gör oss på Fjäls Bygg lite annorlunda än andra företag i branschen är vår kompetens inom ritningar, tillstånd, bygganmälan och bygglov. Vi har många års erfarenhet av bygglov och stadsplanering och kunskap om vilka regler som gäller – och vi delar gärna med oss av vår kunskap!

Komplett ritning efter dina idéer

Vi kan ta fram ritningar på ditt projekt tillsammans med våra arkitekter och konstruktörer. Vi kan också ge goda råd om byggnadsplanering och gestaltning. Beskriv din idé och dröm så fångar vi den helt enkelt på papper.

Korrekt bygglovsansökan – kortare process

Vi har 25 års erfarenhet inom myndighetsarbete och tillståndsgivning och kan därför det här med stadsplanering, bygglov och bygganmälan. Vi vet vad, hur och varför man får bygga på ett visst sätt – och varför man inte får göra det. Genom att skicka in rätt handlingar från början kan vi tillsammans korta ner bygglovsprocessen.

NÄR BEHÖVER DU BYGGLOV?

Du behöver i stort sett alltid bygglov om du ska;

  • bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar.

  • bygga större skärmtak eller carportar.

  • flytta en byggnad till en annan plats (det räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen och kräver därför både rivningslov och bygglov).

  • sätta upp ett plank eller en mur eller anordna ett upplag på din tomt.

UNDANTAG FRÅN KRAVET PÅ BYGGLOV

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. De bygglovbefriade åtgärderna får inte utföras närmare tomtgränsen än 4,5 meter – om inte grannarna som berörs medger det. Godkännandet bör då vara skriftligt.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader utan bygglov. Det beror på var din fastighet ligger. Du kan även få bygga nya fristående komplementbyggnader, i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset.

För mer detaljerad information om bygglovsbefriade åtgärder, se Boverkets hemsida.

Är du osäker på om det krävs bygglov? Hör av dig till oss.

Anmälan till Byggnadsnämnden och andra tillstånd

Kräver ditt byggprojekt inget bygglov? Då kan du ändå behöva göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd eller ansöka om lov. Det kan till exempel vara om du vill göra stora förändringar av en byggnads planlösning, göra ändringar i byggnadens bärande delar eller stora förändringar av vatten- och avloppsledningar. Här följer fler exempel.

Attefallshus

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov bygga fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade Attefallshus. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Följande kriterier måste bland annat vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett Attefallshus:

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten

  • det får vara högst 30 m2

  • tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter

  • det ska vara fristående

  • det ska placeras minst 4,5 meter från gräns

Tillbyggnad av max 15 kvadratmeter

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Om tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Det kan också krävas tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. 

Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra tomtens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd i ett område med detaljplan.

För mer detaljerad information om Anmälan till Byggnadsnämnden och andra tillstånd, se Boverkets hemsida.